پرسنل دفتر

وظیفه برنامه ریزی و پشتیبانی تولید و ارتباط با مشتریان و تحقیق و توسعه فعالیت ها بر عهده پرسنل توانمند دفتر مرکزی می باشد