گروه مشترک سینرژی

گروه سینرژی با مطالعه محصولات و توانمندی های کشور در زمینه های گوناگون اهداف و خط مشی فعالیت های خود را هدف گذاری می نماید